Phân tích tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương qua bài Bánh trôi nước và tự tình 2. Nhà thơ Xuân Diệu dường như vô cùng yêu mến và kính phục nữ