Đề bài: Cảm nghĩ về câu nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” Bài làm Trong cuộc sống con người thường có câu nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” để thể hiện việc đánh giá ai