Đề bài: Em hãy phân tích “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ  Bài làm Nguyễn Dữ là một nho sĩ thời Lê Sơ ông nổi tiếng với tác phẩm “Truyền kỳ mạn lục”