Đề bài: Em hãy phân tích bài Đi bộ ngao du trích Ê min hay về giáo dục của Ru- xô Bài làm Nhà văn Ru- xô là một nhà văn, một nhà triết học nổi tiếng