Đề bài: Phân tích bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh Bài làm Tác giả Hồ Chí Minh là một nhà văn, nhà thơ đồng thời cũng là một nhà chính trị, cách mạng lỗi lạc