Đề bài: Trình bày hoàn cảnh sáng tác và mục đích truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc Bài làm Tác giả Nguyễn Ái Quốc là một danh nhân văn hóa thế giới. Một nhà cách