Đề bài: Kể lại một lần mắc lỗi của em Bài làm Ai trong chúng ta cũng sẽ có lần mắc lỗi trong cuộc đời mình. Mắc lỗi và thừa nhận lỗi lầm là một việc làm