Đề bài: Phân tích bài thơ “Mới ra tù tập leo núi” của Hồ Chí Minh Bài làm Tác giả Hồ Chí Minh là một nhà chính trị, một nhà cách mạng, vị anh hùng dân tộc,