Đề bài: Phân tích câu ca dao “Anh hùng là anh hùng rơm. Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng” Bài làm Ca dao dân ca nằm trong kho tàng dân gian Việt Nam. Nó thường