Đề bài: So sánh tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều trong đoạn trích Hai chị em: Đầu lòng hai ả tố nga… Tường đông ong bướm đi về mặc ai. (Trích Truyện Kiều của Nguyễn