Đề bài: Tả về người bà của mình Bài làm Trong gia đình tôi có năm người gồm: Bà, bố mẹ và anh em tôi. Trong gia đình, người tôi luôn yêu quý, kính trọng nhất là