Đề bài: Nghị luận xã hội về lý tưởng sống  Bài làm Đất nước ta bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiến lên con đường công nghiệp hiện đại. Chính vì vậy, mỗi