Phân tích bài thơ “Lưu biệt khi xuất dương” của Phan Bội Châu. Phan Bội Châu có tên thật là Phan Văn San, có hiệu là Sào Nam. Ông là người làng Đan Nhiệm, và nay là