Đề bài: Phân tích bài ca dao “Làm trai cho đáng nên trai, Một trăm đám cỗ chẳng sai đám nào” Bài làm Trong chế độ xưa người con trai luôn được coi trọng hơn người con