Đề bài: Phân tích đoạn Tào Tháo uống rượu luận anh hùng trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung Bài làm Tam quốc diễn nghĩa là một tác phẩm hay kinh điển của nền văn