Đề bài: Nghị luận về “Lòng yêu nước” Bài làm Đất nước chúng ta đã phải vượt qua nhiều thăng trầm, khó khăn trong lịch sử. Trong quá trình dựng nước và giữ nước chúng ta phải