Đề bài: Cảm nghĩ về tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn  Bài làm Trần Quốc Tuấn là một anh hùng của dân tộc ta. Ông là một vị tướng tài ba đã có công