Đề bài: Phân tích bài thơ “Lò đèn” của Nguyễn Duy Bài làm Nhà thơ Nguyễn Duy là một tác giả có nhiều đóng góp cho nền thi ca nước nhà. Tác giả xuất thân vốn là