Cảm nghĩ của em về giá trị hiện thực sâu sắc trong đoạn trích “Vào phủ Chúa Trịnh”. Lê Hữu Trác (1724 – 1791) có tên hiệu là Hải Thượng Lãn ông, quê ông ở làng Liêu