Đề bài: Bình luận câu ca dao “Ai ơi giữ chí cho bền. Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai” Bài làm Trong cuộc sống con người muốn thành công thì phải bền gan quyết chí,