Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” của Nguyễn Minh Châu Bài làm Nguyễn Minh Châu là một nhà văn xuất sắc của nền văn học hiện đại nước ta trong những năm kháng