Đề bài:Nghị luận xã hội “Lá lành đùm lá rách” Bài làm Lịch sử phát triển của dân tộc ta trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử, đau thương mất mát mới có thể dành lấy