Đề bài: Nghị luận xã hội câu nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” Bài làm Trong kho tàng văn học dân gian của nước ta có nhiều câu ca dao tục ngữ, rất hay