Đề bài: Em hãy phân tích đoạn thơ mở đầu của bài thơ Bên kia sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm Bài làm Hoàng Cầm là một nhà thơ nổi tiếng yêu nước, tác giả trường