Đề bài: Nêu suy nghĩ về câu “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” Bài làm Ca dao dân ca hình thành ở nước ta hàng trăm năm nay. Nó nhằm nhắn nhủ truyền dạy cho