Đề bài: Phân tích bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu Bài làm Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng nổi tiếng của nước ta. Những bài thơ của ông đều gắn liền với