Đề bài: Kể lại câu chuyện tưởng tượng về cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua, mong được đoàn tụ Bài làm Sau khi bị Cám đốt thành tro, hồn tôi đã