Đề bài: Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Bài làm Nguyễn Trung Thành là nhà nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm của