Em hãy bình luận về hiện tượng Xuân tóc đỏ trong xã hội ngày nay. Nhờ vào tài năng trào phúng sắc sảo và nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật tuyệt vời của nhà văn