Đề bài: Cảm nghĩ về bài ca dao “Cày đồng đang buổi ban trưa”  Bài làm Kho tàng văn học ca dao, dân ca Việt Nam vô cùng phong phú nó như dòng sữa mẹ ngọt ngào,