Đề bài: Phân tích câu thơ “Đau đớn thay phận đàn bà, Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung” Bài làm Nguyễn Du là một danh nhân văn hóa thế giới, ông đã để lại cho