Đề bài: Kể lại câu chuyện “Cây tre trăm đốt” bằng giọng văn của mình. Bài làm Ngày xưa thật là xưa có một tên đại gia nhưng vô cùng hà tiện keo kiệt, bủn xỉn hắn