Đề bài: Nếu suy nghĩ về hiện tượng quá tin vào thần thánh “Mê tín dị đoan”  Bài làm Trong khi nền kinh tế càng phát triển thì con người lại càng sợ thất bại, sợ bị