Đề bài: Phân tích bài thơ “Giải đi sớm” của Hồ Chí Minh Bài làm Nhật ký trong tù là một tập thơ ra đời trong hoàn cảnh tác giả Hồ Chí Minh đang bị bắt giam