Đề bài: Thuyết minh “Về cây lúa nước”  Bài làm Đất nước chúng là một đất nước có nền nông nghiệp chiếm đa số, trong đó cây lúa là cây trồng nông nghiệp vô cùng quan trọng