Đề bài: Cảm hứng nhân đạo trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du  Bài làm Nguyễn Du là một đại thi hào của dân tộc ta. Tác phẩm Truyện Kiều của ông đã để lại nhiều tiếng vang