Em hãy phân tích bài “Về luận lí xã hội ở nước ta” của Phan Châu Trinh. Phan Châu Trinh được biết đến là một nhà chí sĩ yêu nước nổi tiếng. Lợi dụng thực dân Pháp,