Đề bài: Nghị luận xã hội về “Tự tin và tự phụ” Bài làm Con người chúng ta sinh ra đều có những tính cách khác nhau, nó chính là cơ sở tạo ra sự phát triển,