Đề bài: Bức tranh thiên nhiên làng quê qua “Lao xao” của Duy Khán Bài làm Thiên nhiên ở những vùng quê bình yên qua “Lao xao” của Duy Khán cho chúng ta thấy một nước Việt