Đề bài: Chứng minh câu nói “Những người đói, họ không nghĩ đến cái chết, mà nghĩ đến cái sống” trong Vợ nhặt Bài làm Năm 1945 là năm mà dân tộc ta xảy ra một sự