Đề bài: Cảm nhận về hình ảnh “đầu súng trăng treo” trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu Bài làm Chính Hữu là một nhà thơ cách mạng, ông trưởng thành trong cuộc kháng chiến của