Người xưa có câu: Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều. Anh (chị) hãy nói rõ ý kiến của mình về quan niệm trên. Đàn ông chớ kể Phan Trần, Đàn bà chớ kể Thúy Vân,