Đề bài: Phân tích bài Thái phó Tô Hiến Thành tác phẩm “Đại Việt sử lược” Bài làm Tác phẩm Đại Việt sử lược là một bộ sách vô cùng quý hiếm của dân tộc ta. Nó