Đề bài: Suy nghĩ về mối quan hệ qua câu nói “Cá nhân và tập thể như giọt nước và biển cả”  Bài làm Ai trong chúng ta chắc cũng biết câu chuyện “Bẻ bó đũa” trong