Phân tích con người Nguyễn Khuyến qua bài thơ “Vịnh mùa thu”. Có thể nói xưa nay trong văn chương Đông Tây kim cổ, có rất nhiều thi sĩ viết về đề tài mùa thu và nhiều