Đề bài: Cảm nghĩ về hình tượng người phụ nữ trong bài ca dao “Khăn thương nhớ ai” Bài làm Ca dao, tục ngữ của Việt Nam vô cùng phong phú về hình tượng và nguồn cảm