Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích bài Tựa Trích diễm thi tập của Hoàng Đức Lương Bài làm Bài Tựa của Hoàng Đức Lương có thể chia thành hai đoạn như sau: Phần