Đề bài: Giả định Đế Thích cho Trương Ba được quyền sống và nhập hồn vào người khác Bài làm Sau khi suy nghĩ hồn Trương Ba quyết định sẽ rời khỏi thân xác của anh thịt