Đề bài: Anh chị hãy nêu suy nghĩ của mình về chức năng giáo dục của tác phẩm văn học Bài làm Văn học nghệ thuật luôn gắn liền với cuộc sống của những số phận con