Đề bài: Nghị luận xã hội về “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” Bài làm Trong những năm đầu thế kỷ XVIII, xã hội phong kiến của đất nước ta rơi vào tình trạng hỗn